131 photos

Photos by Rob Rasmussen

ski_2024-02-08_rras_0002

ski_2024-02-08_rras_0002

ski_2024-02-08_rras_0003

ski_2024-02-08_rras_0003

ski_2024-02-08_rras_0004

ski_2024-02-08_rras_0004

ski_2024-02-08_rras_0005

ski_2024-02-08_rras_0005

ski_2024-02-08_rras_0006

ski_2024-02-08_rras_0006

ski_2024-02-08_rras_0007

ski_2024-02-08_rras_0007

ski_2024-02-08_rras_0008

ski_2024-02-08_rras_0008

ski_2024-02-08_rras_0010

ski_2024-02-08_rras_0010

ski_2024-02-08_rras_0011

ski_2024-02-08_rras_0011

ski_2024-02-08_rras_0012

ski_2024-02-08_rras_0012

ski_2024-02-08_rras_0013

ski_2024-02-08_rras_0013

ski_2024-02-08_rras_0014

ski_2024-02-08_rras_0014

ski_2024-02-08_rras_0015

ski_2024-02-08_rras_0015

ski_2024-02-08_rras_0016

ski_2024-02-08_rras_0016

ski_2024-02-08_rras_0017

ski_2024-02-08_rras_0017

ski_2024-02-08_rras_0018

ski_2024-02-08_rras_0018

ski_2024-02-08_rras_0019

ski_2024-02-08_rras_0019

ski_2024-02-08_rras_0020

ski_2024-02-08_rras_0020

ski_2024-02-08_rras_0021

ski_2024-02-08_rras_0021

ski_2024-02-08_rras_0022

ski_2024-02-08_rras_0022